Υπηρεσία πρόσβασης VPN (Συνδρομές ΕΜΠ από το σπίτι)

1
Για να έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά που έχει συνδρομή το ΕΜΠ, θα πρέπει να συνδεθείτε μέσα από το δίκτυο του ΕΜΠ. Αυτό σημαίνει πρακτικά οτι πρέπει να έχετε μια διεύθυνση IP η οποία να αντιστοιχεί στο ΕΜΠ. Για να έχετε διεύθυνση IP πολυτεχνείου πρέπει να ισχύει κάτι απ' τα εξής:
  • Να συνδέεστε στο internet από έναν υπολογιστή του pc lab ή οποιονδήποτε άλλο ενσύρματα συνδεδεμένο υπολογιστή στο δίκτυο του ΕΜΠ.
  • Να συνδέεστε με το laptop σας μέσω του δικτύου Wi-Fi του ΕΜΠ.
  • Να συνδέεστε από το σπίτι σας στο internet, κάνοντας μια "παράκαμψη" και περνώντας μέσα από το δίκτυο του ΕΜΠ.
Η τελευταία "παράκαμψη" γίνεται με μια τεχνολογία που λέγεται VPN (Virtual Private Network).

To Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ παρέχει σχετική υπηρεσία VPN. Για να την χρησιμοποιήσετε απαιτείται μονάχα η πολύ απλή εγκατάσταση ενός μικρού προγράμματος στον υπολογιστή σας. Διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία εδώ. Θα βρείτε εκεί και οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος που απαιτείται.

VPN ΕΜΠ από Linux

2
Οι οδηγίες του ΚΕΔ για χρήση της υπηρεσίας μέσω Linux δεν είναι αρκετά σαφείς.

[ edit: βλέπε απλούστερες οδηγίες παρακάτω ]
Spoiler: show
Πολύ σαφείς οδηγίες υπάρχουν σε ένα σχετικό post στο semfe.gr:
congi έγραψε:Προσαρμοσμένες από (http://foss.aueb.gr) για Ubuntu.

1.Κατεβάζουμε τα απαραίτητα αρχεία από την σελίδα (http://www.noc.ntua.gr/index.php?module ... 2&meid=181):
α. Αρχείο ρυθμίσεων για σύνδεση μέση UDP
β. Ψηφιακό πιστοποιητικό Ενδιάμεσης Αρχής Πιστοποίησης ΕΜΠ
γ. Ψηφιακό πιστοποιητικό Αρχής Πιστοποίησης ΕΜΠ

2.Τα αποθηκεύουμε σε έναν φάκελο (πχ. ntuavpn). To directory στο οποίο θα τα αποθηκεύσουμε πρέπει να το γνωρίζουμε και για δική μας ευκολία να είναι εύκολα προσβάσιμος(πχ. /home/ntuavpn).

3. Ανοίγουμε το terminal. Πληκτρολογούμε την εντολή:
sudo apt-get install openvpn
ώστε να κάνουμε install το κατάλληλο πρόγραμμα.

4.Στο terminal πάλι εντοπίζουμε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύσαμε τα αρχεία που κατεβάσαμε προηγουμένως (στο παράδειγμα τον ntuavpn). Για παράδειγμα αν είμαστε "στην αρχική σελίδα" του terminal, δηλαδή στο home, βλέπουμε:
username@computers-name:~$
με την εντολή "ls" βλέπουμε τα περιεχόμενα του φακέλου home... Στο παράδειγμα ο φάκελος ntuavpn βρίσκεται μέσα στον home. Για να μπούμε μέσα στον ntuavpn πληκτρολογούμε "cd ntuavpn". Για να γυρίσουμε πίσω από τον φάκελο που μπήκαμε πληκτρολογούμε "cd".

5. Αφού έχουμε μπει μέσα στον φάκελο πληκτρολογούμε:
sudo openvpn --config ntua-udp.ovpn
6.Μας ζητάει username: αυτό που χρησιμοποιούμε και για την ηλ. εγγραφή μαθημάτων "ge*****"
password: το κατάλληλο password. Οι χαρακτήρες που πληκτρολογούμε δεν εμφανίζονται.

Και συνδεθήκαμε.
Σε διανομές Mint, Debian κτλ ισχύουν τα ίδια.
Σε διανομές που χρησιμοποιούν π.χ. τον yum package manager (π.χ. Fedora) όπου "apt-get" βάζετε "yum" (και το αντίστοιχο όνομα πακέτου για το openvpn). Η εγκατάσταση του openvpn μπορεί να γίνει και από την αντίστοιχη γραφική εφαρμογή ("software manager").

VPN ΕΜΠ από iOS

3
iPhoneάδες σας έφεξε! :P
Ιστοσελίδα ΚΕΔ έγραψε:Το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία VPN για Apple iOS που επιτρέπει σε συσκευές Apple iOS να συνδέονται και να λαμβάνουν διεύθυνση IP του ΕΜΠ από οπουδήποτε. Χρήστες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις δοκιμές μπορούν απλά να επισκεφθούν με τη φορητή τους συσκευή (iPad, iPhone, iPod touch) τη διεύθυνση http://www.noc.ntua.gr/iphone για την αυτόματη εγκατάσταση των απαραίτητων ρυθμίσεων.
Περισσότερες πληροφορίες...

VPN ΕΜΠ από Ubuntu - Wi-Fi ntuax - eduroam

4
Ubuntu: Σύνδεση στο VPN μέσω γραφικού περιβάλλοντος

Στο Ubuntu (και σε άλλες διανομές) μπορείτε να συνδεθείτε πολύ πιο εύκολα στο VPN, χωρίς να γράφετε κάθε φορά εντολές και να βάζετε κωδικούς, χρησιμοποιώντας το network manager (είναι ο ίδιος που έχει το gnome). Χρειάζεται μόνο την πρώτη φορά να κάνετε τα εξής:

1. Εγκαταστήστε την υποστήριξη για Open VPN στον network manager:

Κώδικας: Επιλογή όλων

sudo apt-get install network-manager-openvpn
2. Αποθηκεύστε σε ένα αρχείο με κατάληξη .crt αυτό το πιστοποιητικό:
Spoiler: show

Κώδικας: Επιλογή όλων

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGtDCCBJygAwIBAgIJAOctQ7bsOP+4MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMDMxCzAJBgNV
BAYTAkdSMQ0wCwYDVQQKEwROVFVBMRUwEwYDVQQDEwxOVFVBIFJPT1QgQ0EwHhcN
MDYwMzA4MTYxNzA5WhcNMzAwMzA4MTYxNzA5WjAzMQswCQYDVQQGEwJHUjENMAsG
A1UEChMETlRVQTEVMBMGA1UEAxMMTlRVQSBST09UIENBMIICIjANBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAoEZ2AmByuJI+HahnRn9K6q5C5fFmlufPyVyWThs9
3qFkWSLwA0I+6gIXqNpFaShFnB97DIJQtuKphKh0mMWp6AlsNDOFbuvWfqhpbt7c
UiRNWwXTWJlLbV9MWx4mmBjIDO5BSEy4Bqi94qA/ZZWsDUHrw2lgQEMeS/JVQKMD
r/iJqs04457eAxQcwgJo6E1OTOuW35ZaISs+lOXmDGLPisDutIgNgiSv2XxW/Pah
xcnBnL/fBR6Ln/T0xv305fuXRTjReObnqmkF+aAsVbQH5dijZ0acL5XqJ/7mV0dO
GAK6h1G0sBCJbJg2IE8Fl8NdvErJY3ER2UIHS0U+lJnRb8LWA4zkqT3t1dobMlrk
b8MMNrLtwDPlv4DzKnsiKaWg1OOwU6fXKqIlAh3g764IXUmYKJc9Enm9cSHz+dNP
UalJKOt7GQxwTiu3cUSKgF6GRJUXARFWVThpIOwSV9MG5lBmkuNzpWhqKl8XuX2T
a63qx+jmf13IAyPRTzuETls/xRxLCfzh8sdJnDz5MqvzwcvhAvBHgBSgvEROTLYI
oTB8giurCvgJbrqs09cKb7IWjYOYP8C1C9Ew40hwDHenS6jSUoQqjZMRJ8g5qGJn
Y+TJvpV7+GdUMQQ7h41BmyYbgqYAJTi9EMEF3RfGhYHsLkILzyIV4dvyWdU/YLfN
K8ECAwEAAaOCAckwggHFMB0GA1UdDgQWBBTkB16mWy2GXb8Tp3xNWyb9+rkZjjBj
BgNVHSMEXDBagBTkB16mWy2GXb8Tp3xNWyb9+rkZjqE3pDUwMzELMAkGA1UEBhMC
R1IxDTALBgNVBAoTBE5UVUExFTATBgNVBAMTDE5UVUEgUk9PVCBDQYIJAOctQ7bs
OP+4MA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgHGMBEGCWCGSAGG+EIBAQQE
AwIABzAzBglghkgBhvhCAQ0EJhYkTlRVQS5HUiBST09UIENlcnRpZmljYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MBUGA1UdEQQOMAyBCmNhQG50dWEuZ3IwFQYDVR0SBA4wDIEKY2FA
bnR1YS5ncjA5BgNVHR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY2EubnR1YS5nci9wdWIv
Y3JsL1JPT1QtY2FjcmwuY3JsMDcGCWCGSAGG+EIBBAQqFihodHRwOi8vY2EubnR1
YS5nci9wdWIvY3JsL1JPT1QtY2FjcmwuY3JsMDcGCWCGSAGG+EIBAwQqFihodHRw
Oi8vY2EubnR1YS5nci9wdWIvY3JsL1JPT1QtY2FjcmwuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEB
BAUAA4ICAQAhhv+wjRLSovE1DAdVBbFaDuuskW16ja4K423V22frQnaE0aivBitf
gcKCh5NiQF/R2mlcfP4XNCZMzeaWKTWMhWocgjUN1otdLBpAa1m5PYNs7im7GYrd
SxfCJqbsf6lU/dBXmlQSqPkGzJOYCzv2UubRy2+sG+CAQK5fEHPcgrBupA/W6DXH
J1GLbcKH974H2CC1hugzYW9M1jWhg+4yEvApbrri6SD3S6+iNNOpjsQpzMaa2dB/
e3YzGJMKRjWI8H9trfMnYi7Hq+/Dx2y6CNJMD/oOeLRXQxOGLaTjsSVkmj8lD8tc
YwWmauoYFktA49QB3D3pxYI3mQnBcMo7KKyZpUX/Z80gNDyYJPrC3WozsarwJQ/B
h7Hb3jgbEOuOQojsNORdj0gtQb5fFpMPINTVDJ/iZ0HDqCsAxHDZIilXPAUISdE+
5dWNWgQtoyA5dLNNcCbWzamT79vxQpAltkWMwk9uTHDKJubR1Tb9jhEZcEfkZDHI
yOd/O+kjKhLhEZCuNu0p//xC1Y+VIvAuhW35CbU72vs81AmShjkFvnfA+6+x+eI/
H/6Q27efc0Kh+0UfzTW/O3xTWPHrNrvuw7fGH9wwJRdjK4Xj4RP1t4k+xEOuPGci
PZ1/j9h8OtIQqXIC6/0CjJFzLjoBYa8EQAQJ8bJ4hgpRCsnCsUurOA==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGezCCBGOgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAzMQswCQYDVQQGEwJHUjEN
MAsGA1UEChMETlRVQTEVMBMGA1UEAxMMTlRVQSBST09UIENBMB4XDTA2MDMxNzEw
MzE1N1oXDTE4MDMxNzEwMzE1N1owODELMAkGA1UEBhMCR1IxDTALBgNVBAoTBE5U
VUExGjAYBgNVBAMTEU5UVUEgQ0EgMjAwNi0yMDE4MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEF
AAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAmVUrT5RYExDxg3Pk5/W9fQ2BVXSHk711Oe0cSGi/okQ7
133o+K1naV5OtF2LCwRcWOPLLdMr60W4kjPr+7YYdiskVqf9AZ3SPjyPaHG+/HTG
2/lc3nZgcDcE0kjMtQmVHn8JyLrUfeMx0TSSuB36l7DF9mlbSfEPALrgoPX/Zj3g
fcqG7ChNqiKYgDiXS0yXLK4s9Bgtptn0lhX0ngOjoUhXne3IBSmuEq2maGLgNorB
z+edcDNgiW1JolD93rUhFCr+ifrYqD2eW9CVlC0G56AsgBhD7qya29K20q3c0Etd
vJRewOzeF9N3anncxPfZyWKTuPBqZ96hDXJPbqc3YQIDAQABo4ICkzCCAo8wHQYD
VR0OBBYEFHzarMfgNHSKy8GMGLFqKJSveQiVMGMGA1UdIwRcMFqAFOQHXqZbLYZd
vxOnfE1bJv36uRmOoTekNTAzMQswCQYDVQQGEwJHUjENMAsGA1UEChMETlRVQTEV
MBMGA1UEAxMMTlRVQSBST09UIENBggkA5y1Dtuw4/7gwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB
/zALBgNVHQ8EBAMCAcYwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgAHMDoGCWCGSAGG+EIBDQQt
FitOVFVBLkdSIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5ICgyMDA2LTIwMTgpMBUG
A1UdEQQOMAyBCmNhQG50dWEuZ3IwFQYDVR0SBA4wDIEKY2FAbnR1YS5ncjA5BgNV
HR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY2EubnR1YS5nci9wdWIvY3JsL1JPT1QtY2Fj
cmwuY3JsMDcGCWCGSAGG+EIBBAQqFihodHRwOi8vY2EubnR1YS5nci9wdWIvY3Js
L1JPT1QtY2FjcmwuY3JsMDcGCWCGSAGG+EIBAwQqFihodHRwOi8vY2EubnR1YS5n
ci9wdWIvY3JsL1JPT1QtY2FjcmwuY3JsME4GCCsGAQUFBwEBBEIwQDA+BggrBgEF
BQcwAoYyaHR0cHM6Ly9jYS5udHVhLmdyL3B1Yi9jYWNlcnQvUk9PVC1OVFVBLWNh
Y2VydC5jcnQwcQYDVR0gBGowaDAyBgsrBgEEAYdJAwEBATAjMCEGCCsGAQUFBwIB
FhVodHRwOi8vY2EubnR1YS5nci9jcHMwMgYLKwYBBAGHSQMCAQEwIzAhBggrBgEF
BQcCARYVaHR0cDovL2NhLm50dWEuZ3IvY3BzMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQAx
YvsDYcqCY/A48RttrvbVxpMZrb8ILpIhtmJ0aCx2aQ45Ba5ynCsdFYElzlJO6KXC
3rBcIFOOVZQ9nRoFWxDfBhiVejPBqwnhD9KZuWXn8ctXEJvjemOAUkchY9dXXdNz
F4mLY25wPaa43UQnNGtOHQ13wx215knjN2D+GT5IAAtVfpNyZcuM7ahoTRu8nfe8
H29rV5jczI8B2VQ3AYHizYX2AAXiJTWYipOfL3iV7/uJQio+q6PF8JVOynWAREpn
E1uRv9Xg/0Yq4+DIn2utfxzb2UWrRca5rWq2tVvrNCBRQnJLjLHhxBiSUkrr2muT
564LpkTDNeNaFPtosEchcRWjFzLK4n0bhntjo8VOqo7XHSYAVj8rxlCdMczGCDtc
YKzl9O/PU35A9fgb4dF6TUtKPO8LDcoOND5JSdqg/o254wjSt2LwnKp/jL/vn2kv
/tYPnKthi5PVCv17HImuEIVaW90KvLFpP4kJgOh2qbAZ0iTrD2A1Z4S/E1Ajy+vq
hQXsmzaoPG8SRajAiuysyXPoYEYcJ4lE1yysqmCrijZ7gZP4awGlji/XVxWUIs48
AJ+3oy80EJyb9T+/SRov/sy8+v1wMuXulc/Js3Ilavz0axCzwONgRsYKG156o7pt
/y4PClZuquK9Zrx/WnctzwCbhbyn32bDc+HutTGA7A==
-----END CERTIFICATE-----
(απλώς έχει τα δύο πιστοποιητικά του ΚΕΔ σε ένα αρχείο)
3. Από το εικονίδιο για τις συνδέσεις δικτύου πάνω δεξιά, πατήστε VPN Connections > Configure VPN > Add > OpenVPN > Create
και βάλτε τα εξής:
Connection name: π.χ. NTUA VPN
Gateway: vpn.ntua.gr
Authentication - type: Password
Το chXXXXX σας για username και το αντίστοιχο password
CA Certificate: το παραπάνω πιστοποιητικό (π.χ. "cacert-both.crt").

Πατήστε το Advanced και τικάρετε το "Use LZO data compression". Όλα τα άλλα κενά/default.
VPN σε Ubuntu - screenshot 1
VPN σε Ubuntu - screenshot 1
VPN σε Ubuntu - screenshot 2
VPN σε Ubuntu - screenshot 2
Για να συνδεθείτε: Απλώς από το εικονίδιο των συνδέσεων δικτύου πατήστε VPN > NTUA VPN και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να συνδεθεί. Επιτυχής σύνδεση επισημαίνεται από ένα λουκετάκι στο εικονίδιο συνδέσεων δικτύου. Για να αποσυνδεθείτε πατάτε στο ίδιο σημείο ξανά. Περισσότερα...

_____________________________________________________________

Ubuntu: Κρυπτογραφημένη σύνδεση στο ntuax Wi-Fi
Το δίκτυο ntua wi-fi είναι ακρυπτογράφητο, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να παρέμβει στη σύνδεσή σας. Το ΚΕΔ παρέχει και κρυπτογραφημένη σύνδεση WPA2 Enterprise την οποία θα ήταν καλό να προτιμάτε.

Κανονικά θα πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε απρόσκοπτα βάζοντας το δικό σας chXXX και password. Αν τυχόν έχετε πρόβλημα χρησιμοποιήστε τις εξής ρυθμίσεις στο network manager:

Security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Protected EAP (PEAP)
Anonymous identity: anonymous@ntua.gr (ή το chτάδε@ntua.gr)
CA Certificate: radius.pem
PEAP version: Automatic
Inner authentication: MSCHAPv2
Username: chτάδε

Παραθέτω και εδώ το πιστοποιητικό (radius.pem) να υπάρχει:
Spoiler: show

Κώδικας: Επιλογή όλων

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEmDCCA4CgAwIBAgIQS8gUAy8H+mqk8Nop32F5ujANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB
lzELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAlVUMRcwFQYDVQQHEw5TYWx0IExha2Ug
Q2l0eTEeMBwGA1UEChMVVGhlIFVTRVJUUlVTVCBOZXR3b3JrMSEwHwYDVQQLExho
dHRwOi8vd3d3LnVzZXJ0cnVzdC5jb20xHzAdBgNVBAMTFlVUTi1VU0VSRmlyc3Qt
SGFyZHdhcmUwHhcNMDkwNTE4MDAwMDAwWhcNMjAwNTMwMTA0ODM4WjA2MQswCQYD
VQQGEwJOTDEPMA0GA1UEChMGVEVSRU5BMRYwFAYDVQQDEw1URVJFTkEgU1NMIENB
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAw+NIxC9cwcupmf0booNd
ij2tOtDipEMfTQ7+NSUwpWkbxOjlwY9UfuFqoppcXN49/ALOlrhfj4NbzGBAkPjk
tjolnF8UUeyx56+eUKExVccCvaxSin81joL6hK0V/qJ/gxA6VVOULAEWdJRUYyij
8lspPZSIgCDiFFkhGbSkmOFg5vLrooCDQ+CtaPN5GYtoQ1E/iptBhQw1jF218bbl
p8ODtWsjb9Sl61DllPFKX+4nSxQSFSRMDc9ijbcAIa06Mg9YC18em9HfnY6pGTVQ
L0GprTvG4EWyUzl/Ib8iGodcNK5Sbwd9ogtOnyt5pn0T3fV/g3wvWl13eHiRoBS/
fQIDAQABo4IBPjCCATowHwYDVR0jBBgwFoAUoXJfJhsomEOVXQc31YWWnUvSw0Uw
HQYDVR0OBBYEFAy9k2gM896ro0lrKzdXR+qQ47ntMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAS
BgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMBgGA1UdIAQRMA8wDQYLKwYBBAGyMQECAh0wRAYD
VR0fBD0wOzA5oDegNYYzaHR0cDovL2NybC51c2VydHJ1c3QuY29tL1VUTi1VU0VS
Rmlyc3QtSGFyZHdhcmUuY3JsMHQGCCsGAQUFBwEBBGgwZjA9BggrBgEFBQcwAoYx
aHR0cDovL2NydC51c2VydHJ1c3QuY29tL1VUTkFkZFRydXN0U2VydmVyX0NBLmNy
dDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AudXNlcnRydXN0LmNvbTANBgkqhkiG
9w0BAQUFAAOCAQEATiPuSJz2hYtxxApuc5NywDqOgIrZs8qy1AGcKM/yXA4hRJML
thoh45gBlA5nSYEevj0NTmDa76AxTpXv8916WoIgQ7ahY0OzUGlDYktWYrA0irkT
Q1mT7BR5iPNIk+idyfqHcgxrVqDDFY1opYcfcS3mWm08aXFABFXcoEOUIEU4eNe9
itg5xt8Jt1qaqQO4KBB4zb8BG1oRPjj02Bs0ec8z0gH9rJjNbUcRkEy7uVvYcOfV
r7bMxIbmdcCeKbYrDyqlaQIN4+mitF3A884saoU4dmHGSYKrUbOCprlBmCiY+2v+
ihb/MX5UR6g83EMmqZsFt57ANEORMNQywxFa4Q==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEPDCCAySgAwIBAgIQSEus8arH1xND0aJ0NUmXJTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBv
MQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFk
ZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBF
eHRlcm5hbCBDQSBSb290MB4XDTA1MDYwNzA4MDkxMFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFow
gZcxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJVVDEXMBUGA1UEBxMOU2FsdCBMYWtl
IENpdHkxHjAcBgNVBAoTFVRoZSBVU0VSVFJVU1QgTmV0d29yazEhMB8GA1UECxMY
aHR0cDovL3d3dy51c2VydHJ1c3QuY29tMR8wHQYDVQQDExZVVE4tVVNFUkZpcnN0
LUhhcmR3YXJlMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsffDOD+0
qH/POYJRZ9Btn9L/WPPnnyvsDYlUmbk4mRb34CF5SMK7YXQSlh08anLVPBBnOjnt
KxPNZuuVCTOkbJex6MbswXV5nEZejavQav25KlUXEFSzGfCa9vGxXbanbfvgcRdr
ooj7AN/+GjF3DJoBerEy4ysBBzhuw6VeI7xFm3tQwckwj9vlK3rTW/szQB6g1ZgX
vIuHw4nTXaCOsqqq9o5piAbF+okh8widaS4JM5spDUYPjMxJNLBpUb35Bs1orWZM
vD6sYb0KiA7I3z3ufARMnQpea5HW7sftKI2rTYeJc9BupNAeFosU4XZEA39jrOTN
SZzFkvSrMqFIWwIDAQABo4GqMIGnMB8GA1UdIwQYMBaAFK29mHo0tCb3+sQmVO8D
veAky1QaMB0GA1UdDgQWBBShcl8mGyiYQ5VdBzfVhZadS9LDRTAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCAQYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zBEBgNVHR8EPTA7MDmgN6A1hjNodHRwOi8v
Y3JsLnVzZXJ0cnVzdC5jb20vQWRkVHJ1c3RFeHRlcm5hbENBUm9vdC5jcmwwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADggEBADzse+Cuow6WbTDXhcbSaFtFWoKmNA+wyZIjXhFtCBGy
dAkjOjUlc1heyrl8KPpH7PmgA1hQtlPvjNs55Gfp2MooRtSn4PU4dfjny1y/HRE8
akCbLURW0/f/BSgyDBXIZEWT6CEkjy3aeoR7T8/NsiV8dxDTlNEEkaglHAkiD31E
NREU768A/l7qX46w2ZJZuvwTlqAYAVbO2vYoC7Gv3VxPXLLzj1pxz+0YrWOIHY6V
9+qV5x+tkLiECEeFfyIvGh1IMNZMCNg3GWcyK+tc0LL8blefBDVekAB+EcfeEyrN
pG1FJseIVqDwavfY5/wnfmcI0L36tsNhAgFlubgvz1o=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEU
MBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFs
IFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290
MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0Ux
FDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5h
bCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9v
dDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvt
H7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9
uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzX
mk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LX
a0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzN
E0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0
WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYD
VR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0
Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRU
cnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsx
IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcN
AQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxH
YINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw5
6wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvC
Nr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEX
c4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5a
mnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ=
-----END CERTIFICATE-----
Φυσικά όλα αυτά ισχύουν και για άλλες διανομές και αναφέρονται στις τρέχουσες συνθήκες (Ιούλιος 2014). Ακόμα και αν δεν είναι ακριβώς ίδια τα βήματα, θα σας βοηθήσουν σίγουρα. :)
Περισσότερα...

Eduroam

Τέλος, υποτίθεται (δεν έχω δοκιμάσει) ότι το ntuax είναι eduroam, δηλαδή:
α) μπορείτε να συνδεθείτε σε eduroam wi-fi άλλου πανεπιστημίου (και στο εξωτερικό) με τα στοιχεία που έχετε για το ΕΜΠ. Απλώς αντί για "chXXXXX" θα βάλετε "chXXXXX@ntua.gr".
β) φοιτητές άλλων πανεπιστημίων (και του εξωτερικού) μπορούν να συνδεθούν με τα στοιχεία τους στο δίκτυο του ΕΜΠ. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό ισχύει σε κάθε σημείο που παρέχεται ntuax, αλλά δοκιμάστε το! Περισσότερα...

Re: Υπηρεσία πρόσβασης VPN (Συνδρομές ΕΜΠ από το σπίτι)

5
Καλησπέρα. Είχα εγκαταστήσει στα windows 8.1 τη νέα δοκιμαστική έκδοση του VPN που υπάρχει στη σελίδα του δικτύου υπολογιστών και δούλευε μια χαρά μέχρι πριν και μια εβδομάδα περίπου. Τις τελευταίες μέρες όσο κι αν προσπαθώ δεν μπορώ να συνδεθώ (μου βγάζει στο τέλος του κώδικα error1 και κάνει fail). Έχω εγκαταστήσει την ίδια έκδοση και σε windows 7 (που λέει ότι είναι συμβατό) και δεν έχει πρόβλημα. Είχε κανείς παρόμοιο πρόβλημα και ξέρει πως ή αν λύνεται;