[Υ] Δομικά και Κεραμικά Υλικά

1
Το μάθημα "Δομικά και Κεραμικά Υλικά" αποτελεί μετονομασία του μαθήματος "Δομικά Υλικά"

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις έννοιες και τις μεθόδους της Επιστήμης και Τεχνικής των Δομικών Υλικών, που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό, τον έλεγχο, το σχεδιασμό, την επιλογή, την προστασία και τη διαχείριση των δομικών υλικών εφαρμοσμένων στην κλίμακα των πραγματικών συστημάτων και στις συνθήκες του λειτουργικού τους περιβάλλοντος.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες δομικών υλικών και εξετάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης και χρήσης με βάση τη σχέση δομής / ιδιοτήτων / τεχνικών κατεργασιών ανά κατηγορία υλικών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες, οι τεχνολογίες, οι ιδιότητες και ο χαρακτηρισμός των δομικών λίθων, των πλίνθων και των κεράμων, η σύσταση και η διαδικασία παρασκευής κονιών και κονιαμάτων, καθώς και τα βασικά είδη και οι ιδιότητες τσιμέντου και του σκυροδέματος. Παράλληλα αναλύονται η σύσταση και οι ιδιότητες των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, των δομικών χαλύβων και του αλουμινίου.

Στο δεύτερο μέρος, που αφορά τον έλεγχο ποιότητας, καθορίζεται η έννοια της ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, παρουσιάζονται τα συστήματα πιστοποίησης και τα κυριότερα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα αναλύεται η δομή, ο ρόλος και η δράση του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ). Αναπτύσσεται επίσης η επιστημονική μεθοδολογία υποστήριξης συστήματος ολικής ποιότητας καθώς και το ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας με μη καταστρεπτικές μεθόδους, ενώ παρουσιάζονται οι σχετικοί κανονισμοί, τα standards και τα normals.

Στο τρίτο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία επιλογής και σχεδιασμού των δομικών υλικών, με βάση την επιτελεστικότητα και τον κύκλο ζωής των υλικών και τα κριτήρια επίδρασης του περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης.

Διδάσκοντες
A. Καραγιάννης - Μπακόλας - email: abakolas AT mail DOT ntua DOT gr
A. Μοροπούλου - email: amoropul AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (Ένα 3ωρο)
Εργαστήριο: 3 ώρες εβδομαδιαίως. Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος είναι οι παρακάτω:
 • Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης για τον χαρακτηρισμό δομικών υλικών
 • Μη καταστρεπτικός έλεγχος δομικών υλικών: Α) Μικροσκοπία οπτικών ινών, Β) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Γ) Γεωραντάρ
 • Μη καταστρεπτικός έλεγχος δομικών υλικών: Α) Θερμογραφία Υπερύθρου, Β) Υπερηχοσκόπηση
 • Έλεγχος ποιότητας – Χρήση Προτύπων
 • Μέτρηση μηχανικών αντοχών δομικών υλικών και διαστασιολόγηση στοιχείων
 • Υγρομετρική συμπεριφορά δομικών υλικών
 • Μέτρηση θερμικών ιδιοτήτων – αποτίμηση ενεργειακής απόδοσης δομικών υλικών (Επίσκεψη στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
Βαθμολογία
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται:
 • Με γραπτές εξετάσεις στα περιεχόμενα της θεωρητικής διδασκαλίας (Β1)
 • Με αξιολόγηση των εργαστηριακών εκθέσεων και της συμμετοχής των σπουδαστών στις
  εργαστηριακές ασκήσεις (Β2)
 • Με αξιολόγηση της ομαδική εργασίας με διακριτούς ρόλους (Β3)
Ο τελικός βαθμός προκύπτει απο: ΤΒ = 0,50 Β1 + 0,30 Β2 + 0,20 Β3

Εξετάσεις Βιβλιογραφία
Δίνεται βιβλίο "εσωτερικών" εκδόσεων.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Δευ 06 Απρ 2020, 10:35 am, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Ιστοσελίδες Εξετάσεις Σχετικά μαθήματα Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος jasonk813 την Πέμ 07 Φεβ 2019, 2:51 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
cron