[ε] Βιομηχανική Ρύπανση

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Η ανάλυση των βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας με σκοπό την κατανόηση προέλευσης των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων τους καθώς και της απορριπτόμενης θερμότητας στο περιβάλλον. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αποβλήτων. Δόκιμες και βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων που έχουν εφαρμοστεί για κάθε κλάδο βιομηχανίας.

Το μάθημα μεταφέρθηκε στο 8ο από το 7ο εξάμηνο το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Διδάσκοντες
A. Βλυσίδης - email: avlys AT tee DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως

Όλες οι πληροφορίες για το μάθημα είναι διαθέσιμες και ταξινομημένες κατάλληλα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα προκύψει τόσο από τη γραπτή εξέτασή τους στο τέλος του εξαμήνου, όσο και από την εργασία που θα εκπονήσουν, σύμφωνα με τον ακόλουθο αλγόριθμο:Τελικός βαθμός = 60% * (Βαθμός εργασίας) + 40% * (Βαθμός γραπτής εξέτασης)Η εργασία είναι λοιπόν υποχρεωτική, δεδομένου ότι προσμετρά 60% του τελικού βαθμού. Με άλλα λόγια στην περίπτωση που δεν παραδοθεί εργασία, ο μέγιστος βαθμός που μπορεί κανείς να πάρει είναι το τέσσερα.

Βιβλιογραφία
Για το μάθημα διανέμεται βιβλίο "εσωτερικών" εκδόσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 26/2/2015

Υλικό

2
Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum...
cron