Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ)

1
Πλήρης τίτλος: Ενόργανη Χημική ανάλυση (Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης)

Συνοπτική παρουσίαση μαθήματος
Εισαγωγή. Ταξινόμηση Ενόργανων Αναλυτικών Μεθόδων. Οπτικές Μέθοδοι: Απορρόφηση ακτινοβολίας, Εκπομπή Ακτινοβολίας, Οργανολογία (Μονοχρωμάτορες, Χειρισμός του δείγματος, Ανιχνευτές, Οργανα απλής - διπλής δέσμης). Φασματομετρία ορατού - υπεριώδους UV - VIS. Υπέρυθρη Φασματομετρία IR. Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης - Φλογοφωτομετρία. Φασματομετρία ακτίνων X (απορρόφηση, περίθλαση, φθορισμός). Θερμικές μέθοδοι: Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμική Ανάλυση, Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης. Ηλεκτρομετρικές μέθοδοι: Κατηγορίες ηλεκτροδίων, Διακρίσεις Ηλεκτρομετρικών Μεθόδων, Ηλεκτρόδια συγκέντρωσης, Πολαρογραφία. Xρωματογραφικές μέθοδοι: Αέρια Χρωματογραφία - GC, Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - HPLC. Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές: Αέρια χρωματογραφία Φασματομετρία Μάζας, Θερμοζυγός - Φασματομετρία μάζας (TG-MS). Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής με επαγωγικά συνεζευγμένο πλάσμα (ICP-AES). Μεθοδοι για ποιοτικές - ποσοτικές μετρήσεις στην χημική ανάλυση. Επιλογή αναλυτικής μεθόδου σε προβλήματα χημικών διεργασιών και ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Διδάσκοντες
Φ. Τσόπελας - email: ftsop@central.ntua.gr
Α. Παππά (Σ) - email: athpappa@chemeng.ntua.gr

Εργαστήριο-Μέλη ΔΕΠ
Α. Παππά athpappa@chemeng.ntua.gr
Μ. Σταθερόπουλος stathero@chemeng.ntua.g
Ν. Τζαμτζής nipitz@central.ntua.gr
Φ. Τσόπελας ftsop@central.ntua.gr

Εργαστήρια-ΕΔΥΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιοι Διδάκτορες
Λ. Λίντζος
Κ. Ασπιώτης, aspiotiskonstantinos@gmail.com
Μ. Τσακανίκα, btsakanika@gmail.com
Κ. Μικέδη, mikedi@chemeng.ntua.gr
Α. Αλτζουμαῒλης, aaltzoumailis@gmail.com
Α. Καραμπέρη, aekara@central.ntua.gr
Α. Γεωργιάδου, ageorg@central.ntua.gr
Σ. Κάρμα, sofia.karma@gmail.com
Λ. Μενδρινός, leomendr@mail.ntua.gr
Θ. Λυμπεροπούλου, veralyb@chemeng.ntua.gr
Π. Σχοινάς, pschinas@mail.ntua.gr

Παλαιότεροι διδάσκοντες Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (2+1)
Εργαστήριο: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ένα τρίωρο)

Γίνεται αλφαβητική κατανομή σε δυο παράλληλα τμήματα. Στο 1ο τμήμα διδάσκει η κα Παππά, ενώ στο 2ο ο κ. Τσόπελας.
Και οι δύο διδάσκοντες χρησιμοποιούν διαφάνειες στις διαλέξεις τους.

Στο (υποχρεωτικό) εργαστήριο γίνεται χωρισμός σε 6μελείς (ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο εργαστήριο το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) ομάδες (κατ' επιλογή των φοιτητών) και κάθε ομάδα διαλέγει τη μέρα που επιθυμεί να εργάζεται, εκ των Πέμπτη και Παρασκευή. Κάθε ομάδα κάνει μια άσκηση κάθε εβδομάδα και παραδίδει ομαδική αναφορά μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα πραγματοποίησης της άσκησης. Η εξέταση γίνεται κατά τη διάρκεια του πειράματος και είναι προφορική ή γραπτή.
Σε περίπτωση που περισσότερες από τις μισές ομάδες επιλέξουν επιλέξουν συγκεκριμένη εκ των δύο ημερών, γίνεται κλήρωση για να αποφασιστεί ποιες ομάδες θα παρακολουθήσουν εργαστήριο σε ποια μέρα

Ύλη
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΦΜΑ) :Σκοπός, Ιστορική αναδρομή , Ταξινόμηση Ενόργανων Μεθόδων Χημικής Ανάλυσης.
 • EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:Ορισμοί στατιστικών παραμέτρων, Εφαρμογές της στατιστικής στη χημική ανάλυση
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : Χαρακτηριστκά απόδοσης αναλυτικής μεθόδου, γενική μορφή πρότυπης μεθόδου
 • ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ: Εξωτερική βαθμονόμηση, εσωτερική βαθμονόμηση
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
 • ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΓΕΝΙΚΑ:Ηλεκρομαγνητικό φάσμα, Απορρόφηση ακτινοβολίας, Εκπομπή Ακτινοβολίας, Οργανολογία, Μονοχρωμάτορες, Ανιχνευτές, Όργανα απλής - διπλής δέσμης, Χειρισμός του δείγματος, Βασικές αρχές για Ποιοτικές και Ποσοτικές Αναλύσεις, Πρότυπα δείγματα, Καμπύλες αναφοράς.
 • ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:Αρχή, Ταξινόμηση, Βασικές θεωρητικές γνώσεις.
 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:Αρχή, Ταξινόμηση, Βασικές θεωρητικές γνώσεις.
 • ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Atomic Absorption Spectrometry - AAS),
 • ΦΛΟΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ (Flame Photometry - FF), ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (Atomic EmissionSpectrometry - AES), ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Inductive Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy ICP-AES): Αρχή, Οργανολογία, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές.
 • ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟ (X-Ray Fluorescence - XRF), ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ (X-Ray Diffraction - XRD): Αρχή, Οργανολογία, Απορρόφηση ακτίνων, Περίθλαση ακτίνων, Φθορισμός ακτίνων, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές.
 • ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΟΡΑΤΟΥ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ: (Ultraviolet-Visible Spectroscopy - UV-VIS) Αρχή, Οργανολογία, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές. Μετρήσεις στο Πεδίο.
 • ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ(Infrared - IR), FT-IR: Αρχή, Οργανολογία, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές
 • ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ (Mass Spectroscopy - MS), ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ICP-MS): Αρχή, Οργανολογία, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές.
 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ : Θερμοβαρυμετρία (Thermogravimetric Analyis - TGA), Διαφορική θερμοβαρυμετρική ανάλυση ( Derivative Thermogravimetry - DTG), Διαφορική θερμική ανάλυση (Differential Thermal Analysis - DTA), Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry - DSC) :Αρχή, Οργανολογία, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές. Συνδυασμός θερμικών μεθόδων με φασματομετρικές: TG-MS, TG-FT IR
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ταξινόμηση ηλεκτρομετρικών Μεθόδων, Ποτενσιομετρία, Κατηγορίες ηλεκτροδίων, Πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου (Standard Hydrogen Electrode - SHE), Πολαρογραφία, Βολταμμετρία, Ποτενσιομετρία, Ηλεκτροσταθμική ανάλυση, Αγωγιμομετρία, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές.
 • ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Αρχή, Ταξινόμηση, Βασικές θεωρητικές γνώσεις.
 • ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ( Gas Chromatography - GC): ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (High Performance Liquid Chromatography - HPLC)
  Οργανολογία - Συγχρονες τάσεις, Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, Εφαρμογές.
 • ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Hyphenated Techniques), CG-MS, HPLC-MS
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ανάλυση πεδίου: φορητά, κινητά όργανα
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (GLP, QC, QA, ISO9000, EN45000)
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Αξιολόγηση - Βαθμολογία
Η τελική εξέταση από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 γίνεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.
Ο τελικός βαθμός συνδιαμορφώνεται από τον βαθμό του εργαστηρίου (50%) και από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (50%). Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει (εξίσου) από την εξέταση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της άσκησης και από την ομαδική αναφορά.
To ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δόθηκαν 2 μη υποχρεωτικά θέματα προς επίλυση και υπήρχε η δυνατότητα για σύντομη εξέταση πάνω σε άρθρα που έδωσαν οι διδάσκοντες στη διάρκεια του μαθήματος και συνεισφέρουν περίπου 20% στο συνολικό βαθμό (το ποσοστό αυτο αποσπάται από το κομμάτι της τελικής εξέτασης και όχι του εργαστηρίου).

Ο βαθμός του εργαστηρίου διατηρείται για δύο χρόνια. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να έχει συμμετάσχει και να έχει παραδόσει εργασία σε όλα τα εργαστήριο που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος.

Οι χώροι των εργαστηρίων βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το κτίριο. Αναζητήστε τους ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα των ασκήσεων. Αναλυτικότερα στο φύλλο μαθήματος.

Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου
 • Μ. Οξενκιουν - Πετροπούλου, “Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Φασματομετρικές Μέθοδοι”,
 • D. A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Nieman "Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης
Συγγράμματα Εσωτερικών Εκδόσεων ΕΜΠ
 • Α. Παππά, “Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης: Χρωματογραφικές, Θερμικές, Ηλεκτρομετρικές Μέθοδοι,
  Φασματομετρία Μάζας”, Εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα 2004
 • Συλλογική Έκδοση Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, “Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Εργαστηριακές Ασκήσεις”, 3η έκδοση, Συντονισμός και επιμέλεια Μ. Οξενκιουν - Πετροπούλου, Α. Παππά,
  Εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα 2009.
Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργασιών
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εργασιών βρίσκεται στο σύνδεσμο
http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/fma.htm

Τελευταία ενημέρωση: 4/10/2016

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Πέμ 22 Αύγ 2019, 4:59 pm, έχει επεξεργασθεί 5 φορές συνολικά.

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργαστηριακών Αναφορών

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος (2013-2014)
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος (2014-2015)

Θεωρία
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Μαριαν την Παρ 25 Αύγ 2023, 3:48 pm, έχει επεξεργασθεί 16 φορές συνολικά.

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
cron