Οργανική Χημεία

1
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα Οργανική Χημεία Ι και Οργανική Χημεία ΙΙ συγχωνεύονται σε ένα μάθημα.
Όσοι δεν έχουν περάσει ένα από τα 2 μαθήματα, σύμφωνα με το παλιό πρόγραμμα, χρωστούν ολόκληρη την Οργανική Χημεία.

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Η ύλη του μαθήματος εντάσσεται στην περιοχή της Βασικής Οργανικής Χημείας (Basic Organic Chemistry) και έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη της δομής και των αντιδράσεων των οργανικών μορίων. Ειδικότερα τα θέματα που εξετάζονται στις διαλέξεις εντάσσονται στα ακόλουθα πεδία:
Οργανικές ενώσεις δομή και αντιδράσεις: Τρόπος σχηματισμού δεσμών στις ενώσεις του άνθρακα, η στερεοχημεία και οι κατηγορίες αντιδράσεων των οργανικών ενώσεων.
Αλκάνια: Δομή, δραστικότητα και χαρακτηριστική αντίδραση των αλκανίων (υποκατάσταση μέσω ελευθέρων ριζών). Κυκλοαλκάνια (δομή, ανάλυση διαμορφώσεων και αντιδράσεις).
Αλκένια: Δομή αλκενίων, μηχανισμός της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης, αντιδράσεις απόσπασης (αφυδάτωση αλκοολών, αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί Ε1, Ε2)
Αλκίνια: Δομή και δραστικότητα των αλκινίων. Κετο-ενολική ταυτομέρεια, οξύτητα των αλκινίων.
Συζυγή διένια: Δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις των συζυγών διενίων (1,2- και 1,4- προσθήκη).
Αρωματικές ενώσεις: Αρωματικός χαρακτήρας. Δομή βενζολίου και χαρακτηριστική αντίδραση (ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση)
Αλκυλαλογονίδια: Δομή και δραστικότητα των αλκυλαλογονιδίων. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης (μηχανισμοί SN1 & SN2).
Αλκοόλες: Αντιδράσεις παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκοολών. Μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων.
Αιθέρες και εποξείδια: Αντιδράσεις παρασκευής και μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων αιθέρων και εποξειδίων
Αλδεϋδες και κετόνες: Αντιδράσεις παρασκευής αλδεϋδών και κετονών, αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο. Δραστικότητα α-υδρογόνων και αντιδράσεις συμπυκνώσεως.
Οργανικά οξέα και παράγωγα τους: Αντιδράσεις παρασκευής και φυσικοχημικές ιδιότητες καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους (χλωρίδια, ανυδρίτες, εστέρες αμίδια) καθώς και οι φυσικοχημικές ιδιότητες τους
Αντιδράσεις παραγώγων των οξέων: Αντιδράσεις υποκαταστάσεως στο καρβονύλιο
Χαρακτηριστικές αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων: Μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων (name reactions) πχ συμπύκνωση Claisen
Αμίνες: Βασικότητα αμινών, παρασκευές και χαρακτηριστικές αντιδράσεις των αμινών.

Διδάσκοντες
Α. Δέτση - email: adetsi@chemeng.ntua.gr
Σ. Χαμηλάκης - email: hamil@chemeng.ntua.gr

Εργαστήριο-Μέλη ΔΕΠ
Α. Δέτση
Σ. Χαμηλάκης

Εργαστήριο ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
Δ. Βασιλακόπουλος, dimvass@central.ntua.gr
Ζ. Κατσανεβάκη, katsanpv@central.ntua.gr
Α. Παπαδόπουλος, achipap@chemeng.ntua.gr

Παλαιότεροι διδάσκοντες
 • Α. Τσολομύτης (έως 2012-13)
Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 4 ώρες εβδομαδιαίως (2+2)
Το μάθημα της θεωρίας διδάσκεται σε 2 παράλληλα τμήματα με αλφαβητική κατανομή: Χαμηλάκης (Α-Με) και Δέτση (Μι-Ω). Ειδικά για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2015-16, η διδασκαλία έγινε σε ένα τμήμα από τον κ. Χαμηλάκη, λόγω άδειας της κας Δέτση.
Οι φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στο 4ο εξάμηνο, έχουν δικαίωμα σε μια απαλλακτική γραπτή εξέταση, τέλη Μαΐου με τα θέματα του διδάσκοντα στο τμήμα του οποίου ανήκουν, σύμφωνα με την κατανομή. Όποιος επιλέξει την απαλλακτική εξέταση, δεν έχει δικαίωμα στην κανονική εξέταση.
Εργαστήριο: 4 ώρες εβδομαδιαίως
Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο εργαστήριο, είναι κατανεμημένοι σε 3 τμήματα, αλφαβητικά, με βάση την ηλεκτρονική εγγραφή.
Στο εργαστήριο ζητούνται σύντομες ή εκτενέστερες αναφορές (εξαρτάται από τον επιβλέποντα) και δυο σύντομες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ενδεχομένως να ζητηθεί και μια εκτενής βιβλιογραφική εργασία.
Ο εργαστηριακός χώρος του μαθήματος βρίσκεται έναν όροφο πάνω από το εργαστήριο τροφίμων (απέναντι από την αίθουσα 26).
Υλικό

Οργανική Χημεία Ι

Θεωρία Εργαστήριο

Εξετάσεις Πρόοδοι Software Σχετικά μαθήματα
Τι γίνεται σε άλλες σχολές
Στο forum...
Οργανική Χημεία ΙΙ

Θεωρία
Εξετάσεις Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum... Οργανική Χημεία (μετά την ένωση Ι και ΙΙ)

Εξετάσεις
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος trenooo_00 την Κυρ 23 Ιουν 2019, 12:35 am, έχει επεξεργασθεί 13 φορές συνολικά.

Οργανική Χημεία Ι (Έως ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

2
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Το οργανικό μόριο. Ο ομοιοπολικός δεσμός. Υβριδιώσεις sp3, sp2, sp. Οξέα και βάσεις στην Οργανική Χημεία. Μηχανισμοί των οργανικών αντιδράσεων. Στερεοχημεία. Διαμορφώσεις και διαμορφομερή. Απεικονίσεις και χειρομορφία. Οπτικοί αντίποδες και διαστερεομερή. Αλκάνια. Η αντίδραση αλογονώσεως των αλκανίων. Αλκένια. Μηχανισμοί των αντιδράσεων αποσπάσεως, Ε1 και Ε2. Η αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης. Αλκαδιένια και αλκίνια. Η σταθερότητα των συζυγών διενίων και η θεωρία του συντονισμού. Οι χημικές ιδιότητες των αλκινίων.Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες. Η ανάλυση διαμορφώσεως του κυκλοεξανίου. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Η δομή του βενζολίου. Η αρωματική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση. Ο αρωματικός χαρακτήρας. Φασματοσκοπικές μέθοδοι. Φάσματα υπεριώδους-ορατού, φάσματα υπερύθρου, φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και φάσματα μάζας. Αλκυλαλογονίδια και αρυλαλογονίδια. Πυρηνόφιλη υποκατάσταση των αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί SΝ2 και SΝ1. Οργανομεταλλικές ενώσεις.

Διδάσκοντες
Α. Δέτση - email: adetsi@chemeng.ntua.gr
Σ. Χαμηλάκης - email: hamil@chemeng.ntua.gr

Εργαστήριο-Μέλη ΔΕΠ
Α. Δέτση
Σ. Χαμηλάκης

Εργαστήριο ΕΔΥΠ-ΕΤΕΠ
Δ. Βασιλακόπουλος, dimvass@central.ntua.gr
Ζ. Κατσανεβάκη, katsanpv@central.ntua.gr
Α. Παπαδόπουλος, achipap@chemeng.ntua.gr

Παλαιότεροι διδάσκοντες
 • Α. Τσολομύτης (έως 2012-13)
Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (2+1)
Εργαστήριο: 8 ώρες εβδομαδιαίως (4+4) Χωρισμός σε τρεις εργαστηριακές βάρδιες, που ορίζονται με σειρά προτεραιότητας βάσει την ηλεκτρονική εγγραφή στο εργαστήριο.

Αλφαβητική κατανομή σε 2 παράλληλα τμήματα. Στο 1ο τμήμα διδάσκει ο κ. Χαμηλάκης και στο 2ο τμήμα η κα Δέτση. Ειδικά για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2015-16, η διδασκαλία έγινε σε ένα τμήμα από τον κ. Χαμηλάκη, λόγω άδειας της κας Δέτση.

Στο εργαστήριο ζητούνται σύντομες ή εκτενέστερες αναφορές (εξαρτάται από τον επιβλέποντα) και μια σύντομη γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του μήνα των εργαστηρίων. Ενδεχομένως να ζητηθεί και μια εκτενής βιβλιογραφική εργασία.
Ο εργαστηριακός χώρος του μαθήματος βρίσκεται έναν όροφο πάνω από το εργαστήριο τροφίμων (απέναντι από την αίθουσα 26).

Ύλη
 • Τρόπος σχηματισμού δεσμών στις ενώσεις του άνθρακα, θεωρία των υβριδικών τροχιακών.
 • Τρόποι σχάσης των δεσμών στις οργανικές ενώσεις. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων
 • Απεικόνιση των οργανικών μορίων στο χώρο και συσχετισμός με τη χημική συμπεριφορά τους
 • Δομή, δραστικότητα και χαρακτηριστική αντίδραση των αλκανίων (υποκατάσταση μέσω ελευθέρων ριζών).
 • Δομή αλκενίων, αντιδράσεις σύνθεσης/παρασκευής αλκενίων, αντιδράσεις απόσπασης (αφυδάτωση αλκοολών, αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί Ε1, Ε2
 • Αντιδράσεις αλκενίων/δραστικότητα αλκενίων), μηχανισμός της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης
 • Δομή και δραστικότητα των αλκινίων. Κετοενολική ταυτομέρεια, οξύτητα των αλκινίων.
 • Δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις των συζυγών διενίων (1,2-και 1,4-προσθήκη).
 • Κατηγορίες και τρόπος σχηματισμού των κυκλικών ενώσεων. Ανάλυση διαμορφώσεων των κυκλικών αλκανίων.
 • Αρωματικός χαρακτήρας. Δομή βενζολίου και χαρακτηριστική αντίδραση (ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση)
 • Δομή και δραστικότητα των αλκυλαλογονιδίων. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης (μηχανισμοί SN1 & SN2).
 • Δομή και δραστικότητα αρυλαλογονιδίων. Αντιδράσεις και μηχανισμοί πυρηνόφιλης αρωματικής υποκατάστασης.
 • Σχηματισμός,δραστικότητα και αντιδράσεις των οργανομεταλλικών ενώσεων.Εφαρμογή των φασματοσκοπικών μεθόδων ανάλυσης (φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, ορατού-υπεριώδους, υπερύθρου, φασματοσκοπία μάζας) στην ταυτοποίηση και μελέτη της δομής οργανικών ενώσεων

Βαθμολογία - Εξετάσεις
Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό και συνεισφέρει στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Το ποσοστό συνεισφοράς του εργαστηρίου είναι 40% και μόνο θετικά.
Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία. Κάθε θέμα περιλαμβάνει 2 εκφωνήσεις (1 από τον κο Χαμηλάκη και 1 από την κα Δέτση, και σε κάθε θέμα ο φοιτητής επιλέγει μία από τις δύο.

Από το ακαδ. έτος 2016-17 για πρώτη φορά θα λάβουν χώρα εντός του εξαμήνου 2 πρόοδοι, απαλλακτικής φύσεως

Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου Ηλεκτρονικά Διαθέσιμο Σύγραμμα Συγγράμματα Εσωτερικών Εκδόσεων ΕΜΠ
 • Σύγγραμα Εσωτερικών Εκδόσεων ΕΜΠ"Οργανική Χημεία - Τόμος Ι" - Σάνδρης Κ.
 • Εργαστηριακός οδηγός Οργανικής Χημεία - Συλλογικό Έργο
Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργασιών
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εργασιών βρίσκεται στο σύνδεσμο
http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/orgchem.htmΤελευταία ενημέρωση: 6/10/2016

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος trenooo_00 την Κυρ 19 Μάιος 2019, 12:51 pm, έχει επεξεργασθεί 8 φορές συνολικά.

Re: Υλικό

3

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Θεωρία Εργαστήριο

Εξετάσεις Πρόοδοι Software Σχετικά μαθήματα
Τι γίνεται σε άλλες σχολές
Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος trenooo_00 την Κυρ 19 Μάιος 2019, 12:55 pm, έχει επεξεργασθεί 4 φορές συνολικά.

Αρχεία

4
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.

Υλικό

5

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Θεωρία
Εξετάσεις Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Antonyd την Δευ 10 Ιούλ 2017, 12:55 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.

Οργανική Χημεία ΙΙ (Έως ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

7
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Αλκοόλες. Παρασκευές και χημικές ιδιότητες των αλκοολών. Πολυόλες. Η πινακολική μετάθεση των α-γλυκολών. Αιθέρες και εποξείδια. Παρασκευές και χημικές ιδιότητες των αιθέρων. Στερεοχημεία των αντιδράσεων των εποξειδίων. Θειόλες και θειαιθέρες. Αλδεϋδες και κετόνες Ι. Παρασκευές των αλδεϋδών και κετονών. Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο. Αλδεΰδες και κετόνες ΙΙ. Η δραστικότητα των α-υδρογόνων. Αντιδράσεις συμπυκνώσεως. Καρβοξυλικά οξέα Ι. Παρασκευές και ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων. Καρβοξυλικά οξέα ΙΙ. Τα παράγωγα των καρβοξυλικών οξέων-αλογονίδια, ανυδρίτες, εστέρες, αμίδια. Αντιδράσεις υποκαταστάσεως στο καρβονύλιο. Δικαρβοξυλικά οξέα. Οργανικές ενώσεις του ανθρακικού οξέος. Κυκλικοί ανυδρίτες. Κυκλικά ιμίδια. Συνθέσεις μέσω του μηλονικού εστέρα. Κετονοξέα και υδροξυοξέα. Η συμπύκνωση Claisen των εστέρων. Συνθέσεις μέσω του ακετοξικού εστέρα. Ακόρεστες καρβονυλικές ενώσεις. Παρασκευές και ιδιότητες ακόρεστων συζυγών ενώσεων. Αμίνες. Παρασκευές και αντιδράσεις των αμινών. Αντιδράσεις των αρωματικών αλάτων διαζωνίου.

Διδάσκοντες
Α. Δέτση - e-mail: adetsi AT chemeng DOT ntua DOT gr
Σ. Χαμηλάκης - e-mail: hamil AT chemeng DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (2+1)

Η διδασκαλία γίνεται σε 2 τμήματα, χωρισμένα αλφαβητικά.

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Η βαθμολογία στο μάθημα καθορίζεται αποκλειστικά από την τελική εξέταση, η οποία γίνεται με κλειστά βιβλία.

Εξεταστέα ύλη
Ακαδ. έτος 2009-10 (thnx Orpheus & leni!)
Από το "Οργανική Χημεία - Τόμος ΙΙ" - McMurry J.:
Κεφ.17: 17.1-17.9
Κεφ.18: 18.1-18.4, 18.6-18.8
Κεφ.19: 19.1-19.12, 19.14-19.15, 19.17
Κεφ.20: 20.1-20.8
Κεφ.21: 21.1-21.3, 21.4
Κεφ.22: 22.1-22.3, 22.5-22.8
Κεφ.23: 23.1-23.11
Κεφ.24: 24.4
Κεφ.25: 25.6

ή

Ακαδ. έτος 2011-12
Από "Οργανική Χημεία - Τόμος ΙΙ" - Σάνδρης Κ. (Εσωτερικές εκδόσεις ΕΜΠ) :
Όλο το βιβλίο (συνιστώμενη ύλη εδώ)

Τελευταία ενημέρωση: 25/02/2015

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος trenooo_00 την Κυρ 19 Μάιος 2019, 12:52 pm, έχει επεξεργασθεί 4 φορές συνολικά.
Είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς.