[ε] Εξυγίανση Ρυπασμένων Περιοχών (καταργήθηκε)

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Προστασία περιβάλλοντος είναι το σύνολο των μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του ως φιλόξενου βιότοπου όλων των σημερινών μορφών ζωής πάνω στον πλανήτη. Όσον αφορά το ανθρώπινο είδος ειδικότερα η προστασία του περιβάλλοντος επεκτείνεται και στην αποφυγή περιβαλλοντικών διαταραχών, που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την αισθητική, την ψυχική κατάσταση, τη διασκέδαση και την πνευματική και σωματική του καλλιέργεια.
Εξυγίανση περιβάλλοντος είναι το σύνολο των τεχνικών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση στα φυσιολογικά επίπεδα όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που έχουν διαταραχθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η επιλογή των απαιτούμενων τεχνικών εξυγίανσης δεν προκαθορίζεται, αλλά εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά και εξειδικεύεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ρύπανσης μιας περιοχής.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για τις αρχές και τη μεθοδολογία εξυγίανσης ρυπασμένων περιοχών στα πλαίσια νομοθετικών περιορισμών και προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων και η διαχείριση έργων εξυγίανσης.

Διδάσκοντες
Φώτιος Ρήγας - email: rigasf AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (3ωρο)

Βιβλιογραφία
Δίνεται βιβλίο "εσωτερικών εκδόσεων.

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται ως εξής:
Χωρίς ατομική εργασία:100% από τις γραπτές εξετάσεις.
Με ατομική εργασία: Τελικές γραπτές εξετάσεις 50% - Ατομικές εργασίες 50%
Οι εργασίες είναι απαλλακτικές μόνο μετά από παρουσίαση στην τάξη.

Τα θέματα των εργασιών προτείνονται απο τον ίδιο τον διδάσκοντα και τηρείται σειρά προτεραιότητας στη διάθεσή τους. Είναι δυνατή η επιλογή δικού σας θέματος εκτός καταλόγου μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτά βιβλία.

Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2013

Υλικό

2
Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum